คณะกรรมการจัดการ
สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
สมัยที่ 43

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งในคณะกรรมการจัดการสภาคณบดีฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี

ที่ปรึกษา

ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ

ที่ปรึกษา

ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 42

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประธานสภาคณบดีฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

รองประธานสภาคณบดีฯ คนที่ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ  เอี่ยมวรวุฒิกุล

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รองประธานสภาคณบดีฯ คนที่ 2

ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือรี

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี  ศรีนนท์ฉัตร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เลขานุการ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิฐอารัญ  ปิติมล

ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เลขานุการ 2

นางสาวพิมพ์สิรี  สุวรรณ

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เลขานุการ 3

นางสาวเมทิกา  หมั่นทองสุขพร

นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ผู้ช่วยเลขานุการ 1

นางปรางทอง  โอเจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ช่วยเลขานุการ 2

นางรัศมิ์ลภัส  อัศวนรากุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ช่วยเลขานุการ 3

นางสาวบุษราภรณ์  จิตจำเนียร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ช่วยเลขานุการ 4